TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

VIETNAM JOURNALISTS ASSOCIATION - CENTER FOR MEDIA TRAINING

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

Thông tin bồi dưỡng nghiệp vụ

CÁC KHOÁ HỌC SẮP TỚI

Thư viện ảnh

Thiết kế trình bày số báo Tết và Ấn phẩm đặc biệt
Thiết kế trình bày số báo Tết và Ấn phẩm đặc biệt
Thiết kế trình bày số báo Tết và Ấn phẩm đặc biệt
Thiết kế trình bày số báo Tết và Ấn phẩm đặc biệt
Làm báo bằng điện thoại di động
Nhạy cảm giới trong truyền thông
Giải pháp giảm thiểu căng thẳng trong công việc và xây dựng môi trường làm việc lành mạnh