Cuốn sách tham khảo Giải pháp thay thế sự im lặng – Bảo vệ người tố cáo ở 10 quốc gia Châu Âu là tài liệu được xây dựng dựa trên các kết quả nghiên cứu chuyên sâu và toàn diện do tổ chức TI tiến hành từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2009 tại 10 nước Châu Âu, trong khuôn khổ một dự án được Ủy ban Châu Âu tài trợ nhằm góp phần xây dựng hành lang pháp lý hiệu quả cho hoạt động tố cáo và bảo vệ người tố cáo ở Châu Âu.

Để tố cáo thực sự phát huy được vai trò ngăn ngừa và phát hiện những hành vi vi phạm nói chung và tham nhũng nói riêng, người tố cáo thực sự cần được động viên, khuyến khích, được lắng nghe, được bảo vệ, từ đó có đủ niềm tin khi lên tiếng vạch trần các hành vi tham nhũng và tiêu cực.

Năm 2011, trước thềm kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII, TT đã tổ chức biên dịch, hiệu đính và phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách này nhằm cung cấp tài liệu tham khảo có giá trị cho các nhà lập pháp cũng như hoạch định chính sách tại Việt Nam trong việc xây dựng các quy định pháp luật và cơ chế phù hợp, hiệu quả để bảo vệ người tố cáo.

Khuôn khổ pháp lý đóng vai trò thiết yếu trong việc hỗ trợ các nỗ lực trên: chúng đảm bảo rằng người tố cáo được bảo vệ đầy đủ và vụ việc mà họ tiết lộ được theo dõi thông qua các hoạt động độc lập và phù hợp. Để góp phần xây dựng các khuôn khổ pháp lý hiệu quả cho hoạt động tố cáo và cơ chế bảo vệ người tố cáo trong Liên minh Châu Âu, tài liệu này sẽ đánh giá các quy định pháp lý, chính sách và thông lệ tố cáo tham nhũng ở 10 quốc gia Châu Âu, gồm có Bungari, Cộng hòa Séc, Extônia, Hunggari, Ailen, Italia, Látvia, Lítva, Rumani và Xlôvakia. Tài liệu xác định các điểm yếu, cơ hội và điểm bắt đầu cho việc thiết lập các cơ chế tố cáo mạnh mẽ và hiệu quả hơn tại các quốc gia nói trên.

Bao-ve-nguoi-to-cao-tham-nhung.pdf