Quang cảnh khóa bồi dưỡng

Các học viên được nhà báo Phan Phương Quyên, Vụ trưởng, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Báo Nhân dân truyền đạt, chia sẻ các kỹ năng, phương pháp tổ chức thông tin, tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và áp dụng vào thực tế công việc. Những tiêu chí, yêu cầu và cách thức tổ chức thông tin, tuyên truyền về Đại hội đảng bộ các cấp; kinh nghiệm tổ chức các đợt tuyên truyền, trang chuyên đề, chuyên mục về Đại hội đảng bộ các cấp; phương pháp lựa chọn vấn đề thông tin, tuyên truyền, góc độ tiếp cận; các phương thức hỗ trợ thông tin…

Qua khóa bồi dưỡng giúp các học viên hiểu về những tiêu chí, yêu cầu thông tin, tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; nắm vững các kỹ năng, phương pháp để tham gia hiệu quả vào quá trình tổ chức thực hiện các đợt thông tin, tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp.

PT