TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

VIETNAM JOURNALISTS ASSOCIATION - CENTER FOR MEDIA TRAINING

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

Những chỉ dẫn dành cho nhà báo

Những chỉ dẫn dành cho nhà báo
Những chỉ dẫn dành cho nhà báo

Những chỉ dẫn dành cho nhà báo

31/03/2016

Dưới đây là mục lục bộ tài liệu phát triển cho các đài PTTH địa phương. Bộ tài liệu này bao gồm những tài liệu cơ bản giải thích lý do có dự án, cùng với 40 mô đun đào tạo để các phóng viên, biên tập viên có thể tải về và sử dụng

[...]