TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

VIETNAM JOURNALISTS ASSOCIATION - CENTER FOR MEDIA TRAINING

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM
Sách ảnh
Sách thư viện

Sách ảnh

    27/06/2019
[...]
Sách Tổng hợp
Sách thư viện

Sách Tổng hợp

    27/06/2019
[...]
Sách Chính trị
Sách thư viện

Sách Chính trị

    27/06/2019
[...]
Sách Pháp luật
Sách thư viện

Sách Pháp luật

    26/06/2019
[...]
Sách Báo chí - Truyền thông
Sách thư viện

Sách Báo chí - Truyền thông

    26/06/2019
[...]
Sách nước ngoài
Sách thư viện

Sách nước ngoài

    26/06/2019
[...]