TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

VIETNAM JOURNALISTS ASSOCIATION - CENTER FOR MEDIA TRAINING

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

Tin giả & Tin xuyên tạc

Cuốn sách Báo chí, “Tin giả” & Tin xuyên tạc
Tin giả & Tin xuyên tạc

Cuốn sách Báo chí, “Tin giả” & Tin xuyên tạc

27/06/2019

UNESCO hoạt động với mục đích tăng cường giáo dục báo chí, và ấn phẩm này là nỗ lực mới nhất nhằm cung cấp những nguồn lực tri thức hiện đại nhất. Ấn phẩm “Báo chí, “Tin giả” & Tin xuyên tạc nằm trong “Sáng kiến toàn cầu vì sự xuất sắc trong giáo dục báo chí”, một trọng tâm của Chương trình Quốc tế Phát triển Truyền thông (IPDC) của UNESCO. Sáng kiến này nỗ lực tìm hiểu công tác giảng dạy, thực hành và nghiên cứu báo chí từ góc độ toàn cầu, bao gồm chia sẻ các thực hành tốt trên thế giới.

[...]