TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

VIETNAM JOURNALISTS ASSOCIATION - CENTER FOR MEDIA TRAINING

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

Tổ chức ActionAid

Tổ chức ActionAid
Tổ chức ActionAid

Tổ chức ActionAid

15/08/2019

Chương trình khóa tập huấn "Không gian chính sách trong các Hiệp định thương mại tự do - Tương lại phát triển nào cho ngành sản xuất?"

[...]