TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

VIETNAM JOURNALISTS ASSOCIATION - CENTER FOR MEDIA TRAINING

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

Viện Báo chí Thụy Điển (FOJO)

Viện Báo chí Fojo, Đại học Linnaeus University, Thuỵ Điển
Viện Báo chí Thụy Điển (FOJO)

Viện Báo chí Fojo, Đại học Linnaeus University, Thuỵ Điển

15/08/2019

Biên bản Ghi nhớ  (MOU) này đặt ra quy định và sự đồng thuận giữa các đối tác liệt kê ở trên nhằm cải thiện năng lực cho các cơ sở đào tạo báo chí ở Đông Nam Á.

[...]