TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

VIETNAM JOURNALISTS ASSOCIATION - CENTER FOR MEDIA TRAINING

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ BÁO CHÍ - HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM

Viện KAS CHLB Đức

Hợp tác giữa VJTC và Viện KAS
Viện KAS CHLB Đức

Hợp tác giữa VJTC và Viện KAS

15/08/2019

Bản tóm tắt ý tưởng hợp tác giữa Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam và Viện KAS

 

[...]