Ngày 23 tháng 6 năm 2010, Văn phòng Ban chỉ đạo TW về Phòng chống tham nhũng (OSCAC) đã mời đại diện TI tham gia và trình bày tại một hội thảo quốc tế, giới thiệu kinh nghiệm và các công cụ của TI về chủ đề này.