Thời gian tổ chức hội thảo: 14h00 ngày 23/9/2021
Hình thức: Họp trực tuyến qua Zoom Meeting
Đăng ký tham dự hội thảo trực tuyến theo link: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdMZIe57MJ.../viewform...