Đơn vị thực hiện video: Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (VJTC) - Hội Nhà báo Việt Nam.