Tham gia lớp tập huấn có 28 phóng viên, biên tập viên đang công tác tại các cơ quan báo chí chí tại Vĩnh Long và 6 tỉnh, thành phố xung quanh miền Tây Nam Bộ như Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh, Long An, Đồng Tháp và Hậu Giang.

Quang cảnh khóa học

Trong hai ngày (22–24/4), Nhà báo, TS. Nhị Lê, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản  giảng viên của khóa học sẽ truyền đạt những kiến thức về lý luận và các kỹ năng cơ bản về viết bài trong công tác xây dựng Đảng như nắm bắt vấn đề, xác định đề tài, nhận thức rõ về định hướng chính trị, tư tưởng và tính chân thực của những bài viết về xây dựng Đảng; cách tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào hiện thực cuộc sống và một số kỹ năng trong tác nghiệp…

Đây là lớp bồi dưỡng thiết thực và bổ ích cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của tỉnh miền Tây Nam Bộ trong công tác ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ Đảng; thông tin tuyên truyền về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng theo tinh thần Nghị quyết 04-NQ/TW khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Vân Anh