Giảng viên Đinh Ngọc Sơn hướng dẫn học viên xây dựng đề cương bài giảng

Giảng viên của khóa học là nhà báo, ThS. Đinh Ngọc Sơn – Phó Trưởng Khoa Phát thanh – Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã chia sẻ những phương pháp và kỹ năng giảng dạy, truyền tải thông tin nhằm tạo không khí sôi động, thu hút sự chú ý của người nghe trong lớp học.

Sau 3 ngày, khóa học đã đạt được 4 mục tiêu đưa ra cho các học viên, đó là: Hệ thống hóa được các yếu tố tạo nên một bài giảng có hiệu quả; Cải tiến được cách chuẩn bị và trình bày bài giảng có sự hỗ trợ của các công cụ trực quan; Vận dụng được một số phương pháp và kỹ năng sử dụng trong giảng dạy theo cách tiếp cận có sự cùng tham gia; Chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau từ các tình huống làm việc cụ thể của học viên.

PT