Loạt 2 bài: Lời giải cho thực trạng trẻ em lao động ở nông thôn

- Bài 1: Khi trẻ em phải gồng lưng lo gánh mưu sinh: https://drive.google.com/file/d/1RVWc_E3axHyw2gKqGmPuSEPGMi4ZuOHo/view?usp=sharing


- Bài 2: Giảm thiểu lao động trẻ em ở nông thôn: cần sự chung tay từ nhiều phía: https://drive.google.com/file/d/1ubtFGxJ661TYvKpsrawqO8muvvFdaAsL/view?usp=sharing

 

Nhóm tác giả:

Đỗ Trung Thuận

Nguyễn Kim Loan

Lê Tấn Khoa

Hà Thị Ngọc Hương

 

Phát trên VOV giao thông