Link bài viết:

Loạt bài: Phòng ngừa lao động trẻ em
- Bài1: Phòng ngừa lao động trẻ em: Bán hàng, ăn xin hơn 12h/ngày của cậu bé bán bông tăm

http://www.baovanhoa.vn/kinh-te/artmid/462/articleid/21509/phong-ngua-lao-dong-tre-em-bai-1-ban-hang-an-xin-hon-12hngay-cua-cau-be-ban-bong-tam

- Bai 2: Phòng ngừa lao động trẻ em: Đừng để bé thành lao động trẻ em trong chính gia đình mình

http://vanhoaonline.vn/van-hoa/artmid/428/articleid/21557/phong-ngua-lao-dong-tre-em-bai-2-dung-de-be-thanh-lao-dong-tre-em-trong-chinh-gia-dinh-minh

Tác giả: Trịnh Quỳnh Hoa (Bút danh: Quỳnh Hoa)

Đăng trên báo điện tử Văn hóa