Bài viết do TT đồng sáng tác được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp của Viện Nghiên Cứu Lập Pháp Thuộc Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội.

Nhan-dien-va-bien-phap-phong-chong-lung-doan-nha-nuoc.pdf