Trong 03 ngày diễn ra khóa học, các học viên được tiếp cận các kiến thức liên quan đến hạt vi nhựa, các tác hại và sự ảnh hưởng của vi nhựa đến với sức khỏe của con người từ phía các chuyên gia trong lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, khóa bồi dưỡng cung cấp các kỹ năng đưa tin về vi nhựa nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, thay đổi nhận thức của công chúng về tác hại của ô nhiễm vi nhựa.

N.L