Link bài viết:

BAO-CHI-ATGT-GIAO-DUC-KY-NANG-PHONG-NGUA-VA-CHAM-VA-CHAN-THUONG-TNGT-VOVGT-23.09.pdf