STT Mã sách Tên sách Năm XB
1 PL.01 Bộ luật dân sự & thương mại Thái Lan 1995 1995
2 PL.02 Bộ luật dân sự 1995 1995
3 Pl.03 Bộ luật hình sự 2000 2000
4 PL.04 Bộ luật hình sự lần 3 năm 1997 1997
5 PL.05 Các luật của quốc hội khóa IX nước CHXHCNVN 1997
6 PL.06 Các nghị quyết của TW đảng 2005-2010 2012
7 PL.07 Các quy định mới về pháp luật về đất đai 2002
8 PL.08 Các quy định pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm 2001
9 PL.09 Các quy định pháp luật về bảo hiểm 1998 1998
10 PL.10 Các quy định pháp luật về môi trường ( tập 1) 1997
11 PL.11 Các quy định pháp luật về môi trường ( tập 2) 1997
12 PL.12 Các quy định pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại 1997
13 PL.13 Các quy định sở hữu về quyền & tài sản 1998
14 PL.14 Các quy định về quyền khiếu nại tố cáo của công dân 1998
15 PL.15 Các quy định về sở hữu công nghiệp1998 1998
16 PL.16 Các văn bản của thành phố HN hướng dẫn thi hành luật khiếu nại tố cáo 2001
17 PL.17 Các VB của Đảng & nhà nước về thủ đô HN 2001
18 PL.18 Các VB pháp luật về hoạt động điện lực & sử dụng điện 2002 2002
19 PL.19 Công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử ĐBQH khóa XIII 2011
20 PL.20 Các VB pháp quy về danh mục & tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức vụ viên chức ngành báo chí 1985
21 PL.21 Các VB về nhà đất & xây dựng ( tập 1) 1997
22 PL.22 Các VB về nhà đất & xây dựng ( tập 2) 1997
23 PL.23 Các VB về quyền & nghĩa vụ tập 1 2003
24 PL.24 Các VB về quyền & nghĩa vụ tập 2 2003
25 PL.25 Các VBPL về chứng khoán & thị trường chứng khoán 1998
26 PL.26 Các VBPL về tổ chức bộ máy nhà nước VN ( tập 1) 1994
27 PL.27 Chỉ mục các quy định pháp luật đối với cán bộ công chức 2005
28 PL.28 Chính sách chế độ đối với lao động trong doanh nghiệp phá sản & giải thể 1996 1996
29 PL.29 Chính sách chế độ đối với người lao động VN 1996 1996
30 PL.30 Chính sách tiền lương mới tập 3 2005
31 PL.31 Công tác hòa giải ở cơ sở 1998
32 PL.32 Công tác phòng cháy chữa cháy 1996 1996
33 PL.33 Điều lệ bảo hiểm xã hội ( sửa đổi) 1999
34 PL.34 Dự thảo sửa đổi hiến pháp 1980 1991
35 PL.35 Giải quyết tranh chấp bằng con đường trọng tài 1998
36 PL.36 Giám đốc & những quy định cần biết 1995
37 PL.37 Giáo trình luật hình sự VN 1997 1997
38 PL.38 Giới thiệu bản dự thảo lần thứ 3- sửa đổi hiến pháp 1980 1991
39 PL.39 HĐND & UBND theo hiến pháp năm 1992 & luật tổ chức HĐND & UBND năm 1994 1994
40 PL.40 Hệ thống các VB hiện hành 1997 1997
41 PL.41 Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2009
42 PL.42 Hệ thống VBPL về chính sách chế độ đối với cán bộ y tế cơ sở đối với xã, phường, thị trấn 1998
43 PL.43 Hệ thống VB hướng dẫn thực hiện luật thuế GTGT 1998
44 PL.44 Hệ thống VB hướng dẫn thực hiện luật thuế TNDN 1998
45 PL.45 Hệ thống VBPL mới về quy chế quản lý & đầu tư xây dựng quy chế đấu thầu 2005
46 PL.46 Hỏi & đáp về tuyển dụng lao động & cho thôi việc theo cơ chế mới 2004
47 PL.47 Hiến pháp nước CHXHCNVN 1992 1992
48 PL.48 Hỏi đáp 265 câu hỏi và trả lời về tổ chức & cán bộ 1999
49 PL.49 Hỏi đáp một trăm câu hỏi & giải đáp về HĐLĐ tập 2 1999
50 PL.50 Hỏi đáp một trăm câu hỏi & trả lời về chế độ DN hiện đại 1995
51 PL.51 Hỏi đáp một trăm câu hỏi đáp về luật doanh nghiệp 2000
52 PL.52 Hỏi đáp về đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 1998
53 PL.53 Hỏi đáp về luật kinh tế 1999
54 PL.54 Hỏi đáp về luật lao động VN 2000
55 PL.55 Hỏi đáp về quy chế hành nghề tư vấn pháp luật của tổ chức luật sư nước ngoài tại VN 1997
56 PL.56 Hỏi đáp về quyền giám sát tối cao của quốc hội (tái bản có sửa chữa) 2000
57 PL.57 Hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH hiện hành 1999 1999
58 PL.58 Hướng dẫn luật ngân sách nhà nước 2001
59 PL.59 Luật báo chí 1990 1990
60 PL.60 Luật báo chí 1999 1999
61 PL.61 Luật bảo vệ môi trường & nghị định hướng dẫn thi hành 1997 1997
62 PL.62 Luật thương mại và luật những ngoại lệ đặc biệt Nhật Bản 2003
63 PL.63 Luật bầu cử đại biểu quốc hội 1997 1997
64 PL.64 Luật biên giới quốc gia 2003
65 PL.65 Luật các tổ chức tín dụng 1998
66 PL.66 Luật đất đai & thi hành luật đất đai 1990 1990
67 PL.67 Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành 1997 1997
68 PL.68 Luật di sản văn hóa & hướng dẫn thi hành 2004
69 PL.69 Luật doanh nghiệp nhà nước & hướng dẫn thi hành tập 2-1998 1998
70 PL.70 Luật giáo dục & quy chế đào tạo sau đại học 1998
71 PL.71 Luật giáo dục 1998 1998
72 PL.72 Luật giao thông đường bộ 1996 1996
73 PL.73 Luật hành chính VN 1996
74 PL.74 Luật hợp tác xã song ngữ Việt- Anh 1996 1996
75 PL.75 Luật kế toán & hệ thống Vb hướng dẫn thực hiện 2006 2006
76 PL.76 Luật khiếu nại tố cáo 1998 1998
77 PL.77 Luật khiếu nại tố cáo & nghị định chính phủ hướng dẫn thi hành 1999 1999
78 PL.78 Luật kinh doanh bảo hiểm 2001
79 PL.79 Luật mặt trận tổ quốc VN 1999
80 PL.80 Luật Ngân hàng nhà nước VN 1998 1998
81 PL.81 Luật ngân sách nhà nước 1996 1996
82 PL.82 Luật ngân sách nhà nước 1998 1998
83 PL.83 Luật ngân sách nhà nước 2007 2007
84 PL.84 Luật phòng cháy chữa cháy 2001 2001
85 PL.85 Luật phòng chống ma túy 2001
86 PL.86 Luật tài nguyên nước 1998 1998
87 PL.87 Luật thanh tra 2004 2004
88 PL.88 Luật thi đua khen thưởng 2004 2004
89 PL.89 Luật thi đua khen thưởng 2005 2005
90 PL.90 Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất 2000 2000
91 PL.91 Luật thuế GTGT 1997
92 PL.92 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt 1998 1998
93 PL.93 Luật tổ chức HĐND & UBND 2000
94 PL.94 Luật trong kinh doanh 1997
95 PL.95 Luật tục Ê Đê ( tập quán Pháp) 1996
96 PL.96 Luật tục M'Nông ( tập quán Pháp) 1998
97 PL.97 Luật về doanh nghiệp 1999 1999
98 PL.98 Luật xuất bản & văn bản hướng dẫn thi hành 2000
99 PL.99 Luật xuất bản 2005 2005
100 PL.100 Một số quy định về chính sách đối với cán bộ 1997 1997
101 PL.101 Một số Vb cần thiết về công tác cựu chiến binh VN 2011
102 PL.102 Một số VB pháp quy về tổ chức & chế độ ngành VHTT 1998
103 PL.103 Nghị định của CP ban hành quy chế đấu thầu 1999
104 PL.104 Nghị định của CP quy định các hình thức, đối tượng & tiêu chuẩn khen thưởng 1998
105 PL.105 Nghị định của CP về chế độ nhuận bút 2002
106 PL.106 Nghị định của CP về phí, lệ phí thuộc ngân sách NN & VB hướng dẫn thi hành 1999
107 PL.107 Nghị định của CP về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán & VB hướng dẫn thi hành 2000
108 PL.108 Nghị quyết của ban thường vụ QH v/v sửa đổi, bổ sung 1 số danh mục HHDV 1999 1999
109 PL.109 Nghị quyết của bộ chính trị & 1 số định hướng trong công tác tư tưởng hiện nay 1995 1995
110 PL.110 Những điều cần biết quản lý & đăng ký hộ khẩu 1997
111 PL.111 Những điều cần biết về quản lý & đăng ký hộ khẩu 1997 1997
112 PL.112 Những nội dung cơ bản của luật kiểm toán nhà nước 2005
113 PL.113 Những quy định mới nhất của chính phủ về cải cách hành chính 2004
114 PL.114 Những quy định pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng 1993
115 PL.115 Những quy định pháp luật về công tác thanh tra 2000
116 PL.116 Những quy định pháp luật về luật có yếu tố nước ngoài 1999
117 PL.117 Những quy định về hôn nhân & gia đình giữa người VN với người nước ngoài 1996
118 PL.118 Những văn bản mới thực hiện chế độ phụ cấp, trợ cấp & tiền lương 2001 2001
119 PL.119 Những văn bản mới thực hiện chế độ phụ cấp, trợ cấp & tiền lương 2003 2003
120 PL.120 Những VB chỉ đạo hướng dẫn soạn thảo VB & hướng dẫn văn thư lưu trữ 2001
121 PL.121 Những VB hướng dẫn thi hành bộ luật lao động 1995 1995
122 PL.122 Những VB QPPL về phòng cháy & chữa cháy 2003
123 PL.123 Những VBPL về khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao 1998 1998
124 PL.124 Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước & VB hướng dẫn thi hành 1999
125 PL.125 Pháp lệnh bảo vệ tài liệu lưu trữ quốc gia 1993
126 PL.126 Pháp lệnh cán bộ công chức ( Tô Tử Hạ) 1998
127 PL.127 Pháp lệnh cán bộ công chức 1998
128 PL.128 Pháp lệnh CBCC & VB có liên quan 2000
129 PL.129 Pháp lệnh chống tham nhũng 1998
130 PL.130 Pháp lệnh phòng chống mại dâm 2002
131 PL.131 Pháp lệnh quảng cáo  2002
132 PL.132 Pháp lệnh quảng cáo & nghị định hướng dẫn thi hành 2003
133 PL.133 Pháp lệnh thủ đô HN 2001 2001
134 PL.134 Pháp lệnh thủ đô HN 2004 2004
135 PL.135 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động  1996
136 PL.136 Pháp lệnh thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động (song ngữ) 1996
137 PL.137 Pháp lệnh thư viện 2001
138 PL.138 Pháp lệnh thừa kế & 90 câu giải pháp 1991
139 PL.139 Pháp lệnh thực hiện tiết kiệm chống lãng phí 1998
140 PL.140 Pháp lệnh về người tàn tật 2003
141 PL.141 Pháp lệnh về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của HĐND & UBND mỗi cấp 1996
142 PL.142 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính & hướng dẫn thi hành tập 3 1997
143 PL.143 Pháp luật về chuyển giao công nghệ & đầu tư 1995 1995
144 PL.144 Pháp luật về quảng cáo & nhãn hiệu thương phẩm tại VN 1995 1995
145 PL.145 Phương pháp lựa chọn và loại hủy tài liệu ở các cơ quan 1997
146 PL.146 Quy chế hoạt động của HĐND các cấp 1996
147 PL.147 Quy chế quản lý đầu tư & XD 2003
148 PL.148 Quy định pháp luật về bảo hiểm y tế 2003 2003
149 PL.149 Quy định pháp luật về công văn giấy tờ trong các cơ quan tổ chức 2001 2001
150 PL.150 Quyền lợi & nghĩa vụ của công chức, viên chức & người lao động 1996 1996
151 PL.151 Sắc lệnh & nghị định về báo chí 1997
152 PL.152 Sắc luật số 003 slt về quyền tự do xuất bản 1990
153 PL.153 Sổ tay pháp luật dành cho cán bộ công chức 2001 2001
154 PL.154 Tài liệu bồi dưỡng quản lý hành chính nhà nước phần 1-2011 2011
155 PL.155 Tập bài giảng về nhà nước & pháp luật (tập 1) 2006
156 PL.156 Tập bài giảng về nhà nước & pháp luật (tập 2) 2006
157 PL.157 Thủ tục kiện & giải quyết các án dân sự 1998
158 PL.158 Thủ tục phúc thẩm trong luật tố tụng hình sự VN 1998 1998
159 PL.159 Thủ tục tranh chấp, khiếu nại về nhà ở 1998
160 PL.160 Tiếp tục thực hiện nghị quyết TWVI lần 2 khóa VIII 2003 2003
161 PL.161 Tìm hiểu & bình luận các tội phạm về tham nhũng trong BLHS 1999
162 PL.162 Tìm hiểu bộ luật dân sự 1996 1996
163 PL.163 Tìm hiểu bộ luật lao động sửa đổi, bổ sung 2002 2002
164 PL.164 Tìm hiểu các quy định pháp luật về ngân sách NN 2004 2004
165 PL.165 Tìm hiểu về luật lao động & pháp luật công đoàn VN 2008
166 PL.166 Tìm hiểu về luật quốc tế 1997
167 PL.167 Tìm hiểu về tuyển dụng, thôi việc, kỉ luật, trách nhiệm vật chất của CBCC & NLĐ 1999 1999
168 PL.168 Tính nhân bản của hiến pháp & bản tính của các cơ quan nhà nước 2004
169 PL.169 Văn bản chỉ đạo hướng dẫn công tác văn phòng các cấp ủy địa phương 2000
170 PL.170 Văn bản pháp luật về giá & cước bưu chính viễn thông 2001
171 PL.171 Văn bản pháp luật về gia công hàng xuất khẩu 1997
172 PL.172 Văn bản pháp luật về quản lý tài sản công 2001
173 PL.173 Văn bản sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thuế mới nhất 2004 2004
174 PL.174 Văn bản thi hành án dân sự 1990
175 PL.175 Bộ luật LĐ 1994 1994
176 PL.176 Tài liệu nghiên cứu nghị quyết & các VBKL của HN TW9, khóa X 2009
177 PL.177 Luật lệ giao thông đường bộ 1997