Bản PDF của bài viết:

http://daotaobaochi.com.vn/uploads/Kỳ 1.pdf

http://daotaobaochi.com.vn/uploads/Kỳ 2.pdf

http://daotaobaochi.com.vn/uploads/Kỳ 3.pdf

Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Hà và Văn Thị Hồng Nhung

Đăng trên báo Phụ nữ thủ đô