Link bài viết:

Loạt bài: Phòng ngừa lao động trẻ em
- Kỳ 1: Nhiều hoạt động thiết thực ở An Giang : http://baoangiang.com.vn/phong-ngua-lao-dong-tre-em-ky-1-nhieu-hoat-dong-thiet-thuc-o-an-giang-a253123.html

- Kỳ 2: Hiệu quả từ dự án ENHANCE : http://baoangiang.com.vn/phong-ngua-lao-dong-tre-em-ky-2-hieu-qua-du-an-enhance-a253124.html

Tác giả: Hữu Huynh

Đăng trên báo điện tử An Giang