Tài liệu đề cập (4) nhóm vấn đề pháp lý mà Nhà báo thường gặp; và thảo luận về cách thức tuân thủ các quy định này thông qua các ví dụ, câu chuyện cụ thể. Tài liệu cũng thảo luận các chuẩn mực pháp lý và đạo lý khi đưa các thông tin trên báo chí và mạng xã hội về những vấn đề nằm ở lằn ranh và khó có thể minh định chính xác nhưng lại đòi hỏi nhà báo hành xử nghiêm cẩn và có trách nhiệm.

So-tay-ANM_Designed.pdf